Μενού Κλείσιμο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»

Άρθρο 1 : Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα

– Ιδρύεται επιστημονικό – επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ». H συντομογραφία της επωνυμίας του σωματείου είναι «ΣΔιδΕΝΓ». 

– Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, μπορεί όμως να ιδρύει γραφεία και σε άλλες πόλεις της χώρας.

– Το σωματείο έχει σφραγίδα, κυκλική που αναγράφει την επωνυμία του σωματείου, το έτος ιδρύσεως και φέρει παράσταση.

Άρθρο 2 : Σκοποί

Σκοποί του σωματείου είναι : 

1. Η ανάδειξη, η προστασία και η προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

2. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και συναδελφώσεως των μελών.

3. Η προώθηση, βελτίωση, διάδοση και ανάπτυξη της διδασκαλίας της νοηματικής γλώσσας σε επίπεδο έρευνας, εφαρμογής και ανάπτυξης.

4. Η κατοχύρωση και προστασία του επαγγέλματος του δασκάλου της νοηματικής γλώσσας με τη παροχή σχετικού αναγνωρισμένου πιστοποιητικού.

5. Η επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών του για τις εξελίξεις στον τομέα της νοηματικής και τις εφαρμογές που συντείνουν στην παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

6. Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση της χρήσεως της νοηματικής και η αντιμετώπισή της ως ισότιμης γλώσσας στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις τους.

Άρθρο 3 : Μέσα

Για την επίτευξη των σκοπών του το σωματείο μπορεί να προβαίνει σε κάθε νόμιμη και σκόπιμη ενέργεια και ενδεικτικά :

1. Να διατηρεί γραφεία ή κέντρα σε όλα τα μέρη της Ελλάδας.

2. Να ιδρύει και να διατηρεί εκπαιδευτικά κέντρα για τη διδασκαλία της νοηματικής και την επιμόρφωση των μελών του.

3. Να οργανώνει διαλέξεις, συνέδρια, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διδασκαλίες και σεμινάρια επιμόρφωσης.

4. Να συνεργάζεται κάθετα και οριζόντια με άλλες οργανώσεις οι οποίες επιδιώκουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ιδίως δε με το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, σχολές και κάθε άλλο φορέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ο οποίος ασχολείται ή ενδιαφέρεται για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

5. Να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή προγράμματα που αφορούν άτομα με προβλήματα ακοής και την νοηματική.

6. Να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

7. Να συλλέγει χρήματα με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο.

8. Να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

9. Να χορηγεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, πανεπιστημιακό φορέα ή οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα α) πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ΕΝΓ (σε επίπεδο της επάρκειας), και β) πιστοποιητικό ικανότητας της διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με τη επωνυμία Διδακτική Επάρκεια. Η Διδακτική Επάρκεια έχει διετή ισχύ και ανανεώνεται μόνο μέσω του Συλλόγου Διδασκόντων ΕΝΓ. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ΕΝΓ διοργανώνει επιτροπές αξιολόγησης, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ΕΝΓ και της Διδακτικής Επάρκειας αποφασίζονται από το ΔΣ του ΣΔιδΕΝΓ.

Άρθρο 4ο : Μέλη

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν:

 1. Άτομα με πρόβλημα ακοής (το οποίο αποδεικνύεται με σχετική γνωμάτευση 67% και άνω από δημόσια  υγειονομική επιτροπή), είναι φυσικοί χρήστες της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και είναι Έλληνες υπήκοοι εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι απόφοιτοι Λυκείου κι άνω, και δηλώνουν ότι δέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Άπαντες οι κάτοχοι βεβαίωσης σεμιναρίων τουλάχιστον 400 ωρών με αντικείμενο τη Εξειδίκευση στη Διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας από πανεπιστημιακό φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή του ΣΔιδΕΝΓ και ήδη ασκούντες το επάγγελμα του δασκάλου της ΕΝΓ για χρονικό διάστημα 200 ωρών και άνω  σε σχολή ΕΝΓ σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος. 
 3. Οι μη έχοντες τη σχετική πανεπιστημιακή βεβαίωση που πιστοποιεί τη Εξειδίκευση στη Διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας, πρέπει να έχουν διδάξει τη ΕΝΓ τουλάχιστον 600 ώρες σε σχολή ΕΝΓ σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος. 

Τις προϋποθέσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών με σκοπό  τη εγγραφή μελών αποφασίζει το ΔΣ.

Άρθρο 5: Εγγραφή

 1. Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του σωματείου πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο Μητρώο Μελών. Επίσης συνυποβάλει και τα λοιπά δικαιολογητικά που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 4.
 2. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος καθώς και δήλωσή του ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ότι έχει τα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος του δασκάλου της νοηματικής γλώσσας, η ακριβής του διεύθυνση, ότι αποδέχεται την υποχρέωση της τακτικής καταβολής των συνδρομών ή άλλων νόμιμων εισφορών και ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψή της  αφού προηγηθεί η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής που ανέλαβε τη αξιολόγηση της συνέντευξης του αιτούντος μέλους. Η επιτροπή είναι πενταμελής και τη σύστασή της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης μέλους πρέπει να είναι τουλάχιστον με ενισχυμένη πλειοψηφία (4 προς 1).
 4. Εάν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών. Η ιδιότητα του μέλους επανακτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάσσει την εγγραφή.

Άρθρο 6: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

 1. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα και καθήκον να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις  να λαμβάνει το λόγο, να συμμετέχει στις συζητήσεις και ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται και να συμμετέχει στις δραστηριότητες του σωματείου.
 2. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής καθώς και την ετήσια συνδρομή, το ύψος των οποίων καθορίζεται και μεταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των 3/5 των μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. 
 3. Μέλος που καθυστερεί τη συνδρομή του για δύο συνεχή έτη διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί να επανεγγραφεί καταβάλλοντας τις καθυστερημένες εισφορές των τελευταίων δύο ετών. Από τη στιγμή που διαπιστώνεται η καθυστέρηση της πληρωμής των δύο ετήσιων συνδρομών, το μέλος ειδοποιείται με συστημένη επιστολή  ή ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) και μετά από 30 ημέρες, αν δεν τακτοποιηθεί οικονομικά, του γνωστοποιείται η οριστική διαγραφή με τον ίδιο τρόπο δηλ. με συστημένη επιστολή  ή ηλεκτρονικά (μέσω e-mail).
 4. Τα μέλη μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από το σωματείο με έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και με καταβολή των έως τότε οφειλόμενων εισφορών τους. Σε περίπτωση επανεγγραφής υποχρεούνται να καταβάλουν τις εισφορές των δύο (2) τελευταίων ετών (εφόσον τις οφείλουν).
 5. Τα μέλη του σωματείου είναι υποχρεωμένα να σέβονται και να προάγουν την επαγγελματική συνεργασία και να επιδεικνύουν αλληλεγγύη, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 
 6. Επίσης, τα μέλη είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν και σέβονται τον Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίο έχουν υπογράψει κατά την εγγραφή τους.
 7. Τα μέλη πρέπει να ασκούν το επάγγελμα του δασκάλου της νοηματικής ευσυνείδητα και αντικειμενικά.
 8. Στο μέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα βλαπτική προς τους σκοπούς του σωματείου επιβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πειθαρχικές κυρώσεις όπως : α. επίπληξη, β. προσωρινή διαγραφή και γ. οριστική διαγραφή. Τις λεπτομέρειες των κυρώσεων αποφασίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση ανάλογα με τη περίπτωση.
 9. Σε περίπτωση σοβαρής παραβάσεως του Καταστατικού του νόμου περί σωματείων το μέλος διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία 3/5 των μελών του σωματείου, αφού προηγουμένως κληθεί εγγράφως σε απολογία. Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη επίδοση σε αυτό της απόφασης να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο κατά της απόφασης διαγραφής του.

Άρθρο 7 : Πόροι και Βιβλία του σωματείου

Α. τα έσοδα του σωματείου προέρχονται από: 

1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών του.

2. Τις συνδρομές και τις έκτακτες εισφορές των μελών του

3. Τις δωρεές και τα κληροδοτήματα προς αυτό

4. Τα έσοδα από εκδηλώσεις και κάθε είδους δραστηριότητες του σωματείου

5. Τις κρατικές και κάθε άλλης φύσεως επιχορηγήσεις

 6. Τα κοινοτικά προγράμματα και τις ενισχύσεις ευρωπαϊκών και διεθνών     φορέων.

Β. Από το Σωματείο τηρούνται τα εξής βιβλία :

1. Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, τα ονόματα των γονέων του, το επάγγελμα, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του και η ταμειακή ενημέρωση.

2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων των μελών

3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής

5. Βιβλίο ταμείου

6. Βιβλίο περιουσιακής κατάστασης του σωματείου.

Άρθρο 8 : Διοίκηση-Αρχαιρεσίες

 1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του κάθε τρία χρόνια στην Αθήνα, σε ειδική για το σκοπό αυτό συνέλευση, συγκαλούμενη ένα μήνα προ της διενέργειας των αρχαιρεσιών, με μυστική ψηφοφορία, ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.  Η ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγει και τα τρία (3) μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ειδικά η πρώτη Γ.Σ. θα συγκληθεί, από την 5μελή προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, εντός δύο (2) το πολύ μηνών από της εγκρίσεως του Καταστατικού από το Δικαστήριο.  
 2. Οι υποψήφιοι κατέρχονται μόνο σαν μεμονωμένοι υποψήφιοι και τα ονόματά τους καταγράφονται, με αλφαβητική σειρά, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 3. Κατά την εκλογή για την ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής, πρέπει, επί ποινή ακυρότητος των αποφάσεων της συνελεύσεως των μελών, να παρίσταται ένας Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης ο οποίος ορίζεται, κατόπιν αιτήσεως της διοίκησης του σωματείου, από τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών και ο οποίος και προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής.
 4. Δικαίωμα υποψηφιότητας και εκλογής στο Δ.Σ. έχουν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο, όπως ορίζει το καταστατικό. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και κατά  την ημέρα των αρχαιρεσιών. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν εγγράφως δήλωση υποψηφιότητας στο Δ.Σ. έως και είκοσι (20) ημέρες πριν την εκλογική Γενική Συνέλευση. 
 5. Σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκε καμία υποψηφιότητα κάθε εκλογέας ψηφίζει ελεύθερα, τους, κατά τη κρίση του, κατάλληλους για τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 6. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια.

Άρθρο 9 : Διαδικασία Εκλογών 

 1. Οι αρχαιρεσίες γίνονται στον τόπο που καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση της διενέργειάς τους. Αρχίζουν στις 10:00 π.μ. και λήγουν την 16:00 μ.μ. 
 2. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την τοποθέτηση κάλπης στην καθορισμένη αίθουσα, εποπτεύει ώστε να γίνουν οι εκλογές σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας και κάνει την καταμέτρηση των ψήφων ενώπιον όσων μελών του σωματείου επιθυμούν.
 3. Κάθε ψηφοφόρος, μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και τον έλεγχο στο μητρώο των μελών, παίρνει από την εφορευτική επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο και ένα φάκελο και αποσύρεται στον ειδικό χώρο, ετοιμάζει το ψηφοδέλτιο το οποίο εν συνεχεία τοποθετεί στον φάκελο και ρίχνει τον κλειστό φάκελο στην κάλπη. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να σταυρώσει έως πέντε (5) από τους υποψηφίους. Ψηφοδέλτια με περισσότερους από πέντε (5) σταυρούς θεωρούνται άκυρα.
 4. Τα παρόντα μέλη ψηφίζουν με ιδιόχειρη παράδοση των ψηφοδελτίων στην εφορευτική επιτροπή.
 5. Ειδικά η ψηφοφορία για τα μέλη που κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά  εκτός Αθηνών,  μπορεί να γίνεται με ταχυδρομική συστημένη επιστολή, η οποία δέον να έχει φθάσει στα γραφεία του σωματείου, το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ των αρχαιρεσιών, όπως ακολουθεί: 
 6. Σε κάθε εκλογέα που κατοικεί εκτός Αθηνών και έχει εκφράσει την επιθυμία του, προς το απερχόμενο ΔΣ, εγγράφως με επιστολή ή ηλεκτρονικά, ότι θέλει να συμμετάσχει στις αρχαιρεσίες, αποστέλλονται με απόδειξη τα ψηφοδέλτια και δύο ομοιόμορφοι για όλους φάκελοι, διαφορετικού μεγέθους. Αυτός σημειώνει σταυρό στους υποψηφίους της επιλογής του και τοποθετεί τα ψηφοδέλτια  εντός του μικρού λευκού φακέλου. Ο λευκός αυτός φάκελος τοποθετείται εντός του μεγαλύτερου εκ των δύο αποσταλέντων σ΄ αυτόν φάκελο, επί του οποίου αναγράφεται το όνομα του αποστολέα, το όνομα του παραλήπτη και η ένδειξη «ψηφοδέλτιο» και αποστέλλεται στην Διοίκηση του Σωματείου με συστημένη επιστολή. Κατά την λήξη της ψηφοφορίας και προ του κλεισίματος της κάλπης, αριθμούνται οι συστημένες επιστολές, διασταυρώνονται τα ονόματα των αποστολέων με τον κατάλογο των μελών, διαπιστώνεται ότι το μέλος είναι ταμειακά ενήμερο, ανοίγονται οι εξωτερικοί φάκελοι, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής και μονογράφονται από τον πρόεδρο οι περιέχοντες τα ψηφοδέλτια και ευρισκόμενοι εντός λευκοί μικρότερου μεγέθους φάκελοι και ρίχνονται στην κάλπη.  Στον εξωτερικό φάκελο μπορεί ο αποστολέας – μέλος του σωματείου να εσωκλείσει και αντίγραφο της επιταγής για την ταμειακή του τακτοποίηση.
 7. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και της ανωτέρω διαδικασίας λήψεως των συστημένων επιστολών των εκτός Αθηνών ψηφισάντων, ανοίγεται η κάλπη, μετρούνται οι φάκελοι, παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων και των ψήφων και συντάσσεται το σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
 8. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλουν τα μέλη γραπτά σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψήφων. Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο εκλογικού καταλόγου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές στο Ειρηνοδικείο της έδρας του σωματείου και αντίγραφα τους φυλάσσονται στα αρχεία του σωματείου. Η εκδίκαση της ενστάσεως γίνεται αμέσως από τη εφορευτική επιτροπή. Μετά την εκδίκαση όλων των ενστάσεων, η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους που εξελέγησαν.
 9. Εκλέγονται τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι πέντε πρώτοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Οι επόμενοι σε αριθμό ψήφων θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων η σειρά τους καθορίζεται με κλήρωση.
 10. Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώνονται αμέσως και στη συνέχεια συντάσσεται πρωτόκολλο εκλογής το οποίο παραδίδεται από την εφορευτική επιτροπή στον υποψήφιο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

Άρθρο 10 : Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του με πρόσκληση του υποψηφίου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Με μυστική ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ. εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας και ο Σύμβουλος. Ο πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί στο αξίωμα αυτό δύο φορές σε συνεχόμενες θητείες μόνον και μπορεί να επανεκλεγεί στη θέση του προέδρου στην μεθεπόμενη 4η  θητεία.
 2. Αν ο αριθμός των μελών του μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, το Δ.Σ. συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών. Αν ο κατάλογός εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ. χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, τότε συνέρχεται η Γ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του,  με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Το Δ.Σ. του σωματείου συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κληθεί από τον Πρόεδρό του ή το ζητήσουν τρία μέλη του καθορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ενισχυμένη (4 προς 1) πλειοψηφία των παρόντων μελών. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά από το Γραμματέα τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν καμία ευθύνη για αποφάσεις που ελήφθησαν παρά τη διαφωνία τους, αρκεί η διαφωνία αυτή να έχει περιληφθεί στα πρακτικά.
 4. Τρεις συνεχείς αδικαιολόγητες απουσίες μέλους του Δ.Σ. από τις τακτικές συνεδριάσεις δίδουν στο Δ.Σ. το δικαίωμα να αποφασίσει την έκπτωσή του από τη θέση του και τη αντικατάστασή του από το αναπληρωματικό μέλος. Εάν δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος, εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου.
 5. Δικαίωμα ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω σοβαρής παράβασης των καθηκόντων τους έχει και η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11 : Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο χειρίζεται τις υποθέσεις του σωματείου σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού, το Νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την τακτοποίηση ορισμένων υποθέσεων του σωματείου, όπως για παράδειγμα τη διοργάνωση συνεδρίων, την έκδοση περιοδικού κλπ, σε επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του σωματείου. Μπορεί επίσης να συνάπτει συμβάσεις έργου ή εργασίες, για λογαριασμό του σωματείου, με τρίτα πρόσωπα εάν αυτό είναι αναγκαίο.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό του έργου του κατά τη διάρκεια της θητείας του καθώς και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τον ισολογισμό κάθε οικονομικού έτους.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε κάθε πρόσφορη ενέργεια για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, έχει όμως υποχρέωση να φέρει τη σχετική απόφασή του για έγκριση στη πρώτη Γενική Συνέλευση.
 6. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παραδώσει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα βιβλία και τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου.

Άρθρο 12 : Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση Σωματείου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του με κάθε Διοικητική και Δικαστική Αρχή, καθώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει τα σχετικά πρακτικά. Επιβλέπει την υλοποίηση των λαμβανομένων από τα όργανα του σωματείου αποφάσεων και την οικονομική διαχείριση του σωματείου. Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάπτει έγκυρα συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά.  Υπογράφει από κοινού με το Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Δέχεται και κοινοποιεί αγωγές και λοιπά δικόγραφα. Διορίζει δικηγόρους, υπογράφει δικόγραφα, ασκεί ή παραιτείται από όλα τα ένδικα μέσα σε κάθε δίκη του σωματείου, δίνει και επάγει όρκους. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμής και μαζί με τον ταμία τα εντάλματα εισπράξεως και γενικά, κάνει κάθε τι που αποσκοπεί στην κανονική λειτουργία του Σωματείου. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο και, αν απουσιάζει και αυτός, από τον μεγαλύτερο σε ηλικία  Σύμβουλο.

2.  Ο Γραμματέας επιβλέπει την καλή λειτουργία  των γραφείων και των επιτροπών του σωματείου καθώς και τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας. Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εξερχόμενα έγγραφα και τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο και τα παρόντα μέλη. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο, συντάσσει τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, τον απολογισμό του έργου και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί το βιβλίο μελών και το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, υπογράφει από κοινού με τον Πρόεδρο, τα χρηματικά εντάλματα και φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου.

3. Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη και παρακολούθηση των εσόδων του σωματείου και τηρεί το βιβλίο ταμείου. Προσυπογράφει τα γραμμάτια εισπράξεως και ενεργεί κάθε πληρωμή που έχει αποφασιστεί με βάση τα εντάλματα που έχουν την υπογραφή του προέδρου και του γραμματέα. Είναι υποχρεωμένος να καταθέσει σε τράπεζα επ΄ ονομάτι του Σωματείου όλα τα έσοδα εκτός από ένα ποσό που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο παραμένει διαθέσιμο για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του σωματείου. Ανάληψη από την τράπεζα γίνεται με επιταγή υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και το γραμματέα. Ο ταμίας παρακολουθεί την ταμιακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο τον πίνακα των μελών που δεν κατέβαλαν την εισφορά τους.

Άρθρο 13 : Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο, και αποτελείται από τρία μέλη. Εκλέγονται τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής οι τρεις πρώτοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Οι επόμενοι σε αριθμό ψήφων θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων η σειρά τους καθορίζεται με κλήρωση.

 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως έργο να ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. Για τον σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλει στην Επιτροπή αυτή τον απολογισμό του παρελθόντος έτους για έλεγχο.

3.  Στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται όλα τα βιβλία που τηρούνται καθώς και τα διπλότυπα εισπράξεως, τα εντάλματα πληρωμής και τα σχετικά πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο έλεγχος των βιβλίων και όλων γενικά των στοιχείων γίνεται στα γραφεία του σωματείου, η δε μεταφορά τους σε άλλο τόπο απαγορεύεται.

4.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, συντάσσει την έκθεσή της για τα αποτελέσματα κάθε διαχειριστικής περιόδου και τη  υποβάλει μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση.

5.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή, συγκροτείται σε σώμα εντός δέκα (10) ημερών μετά την εκλογή της από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και εκλέγει από τα μέλη της τον πρόεδρο ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.

Άρθρο 14 : Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη του σωματείου, αποτελεί το κυρίαρχο όργανό του που αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία αναφέρονται στους σκοπούς του Σωματείου. 

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, εναλλάξ.  Επίσης, επιτρέπεται να διενεργείται τηλεδιάσκεψη κατά τη συνεδρίαση της Συνέλευσης αλλά μόνον ανάμεσα στις πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η τηλεδιάσκεψη δεν ισχύει όταν αφορά εκλογικές αρχαιρεσίες και διάλυση σωματείου.

2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον του 1/5 των μελών, εξαιρουμένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με συγκεκριμένα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) το πολύ ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. 

3. Προσκλήσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης  αποστέλλονται ατομικά με επιστολή ή ηλεκτρονικά σε κάθε ταμειακά ενήμερο μέλος και πρέπει να αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Επίσης, αν αφορά τηλεδιάσκεψη να αναγράφεται ο ακριβής τόπος και χρόνος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

4. Απόφαση που λαμβάνεται για θέμα μη εγγεγραμμένο στη ημερησία διάταξη είναι άκυρη.

5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει εγκύρως αν παρευρίσκεται σε αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) των μελών που είναι ταμειακά ενήμερα. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση εκ νέου μετά από οκτώ (8) ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.  Αν δεν υπάρξει και τότε απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα οικονομικώς τακτικά μέλη κι αν παρίστανται.

6. Κατά τη συνέλευση δικαίωμα να λάβουν τον λόγο έχουν όλα τα μέλη.  Μετά από αίτηση μέλους η γνώμη του καταχωρείται αυτολεξεί στα τηρούμενα πρακτικά. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και ταμειακά ενήμερων μελών.

7. Κάθε ψηφοφορία η οποία αφορά εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής ή αναφέρεται σε θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή σε προσωπικά ζητήματα, είναι άκυρη αν δεν είναι μυστική. Κάθε άλλη ψηφοφορία μπορεί να γίνει με ονομαστική κλήση ή με ανάταση του χεριού. 

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου καθ΄ ύλην Δικαστηρίου της περιφέρειας της έδρας του Σωματείου.

  Άρθρο 15 : Τροποποίηση Καταστατικού

Τροποποιήσεις στο Καταστατικό μπορούν να γίνουν μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά και που θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται σε αυτή τα μισά συν ένα ταμειακά ενήμερα μέλη.

Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρευρισκόμενων μελών.  

Άρθρο 16 : Διάλυση του Σωματείου

      Το Σωματείο διαλύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Για να αποφασιστεί διάλυση του Σωματείου από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται σε αυτή τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα ταμειακά ενήμερα μέλη και η απόφαση να ληφθεί με ομόφωνη απόφασητων παρόντων.

Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία του σωματείου περιέρχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε σωματείο ή άλλο φορέα που επιδιώκει παρεμφερή σκοπό με αυτούς που επιδιώκει το υπό διάλυση σωματείο.

Άρθρο 17 : Εφαρμοστέες διατάξεις

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά από το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται  οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και νόμων ή διαταγμάτων.

Άρθρο 18 : Έγκριση καταστατικού

Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από δεκαοκτώ (18) άρθρα, συζητήθηκε και ομόφωνα εγκρίθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του από την Ιδρυτική Συνέλευση της 27ης Ιανουαρίου 2018 και αρχίζει να ισχύει από της εγκρίσεώς του από το αρμόδιο Δικαστήριο, υπογράφεται δε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:                                   

1.ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

3.  ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

4.  ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5.  ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

6.  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

7.  ΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

8.  ΓΕΩΡΓΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

9. ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ              

10. ΔΑΜΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ             

11. ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ

12. ΡΕΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

13. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

14. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ                  

15. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ                

16. ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ                

17. ΤΣΑΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ             

18. ΤΣΙΟΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                  

19. ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                   

20. ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                  

21. ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ